Το κλασικό ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από την παραγωγή και τροφοδοσία ρεύματος από μεγάλους σταθμούς παραγωγής ενέργειας περιστρεφόμενων μαζών ανάλογα με τη ζήτηση.

Ωστόσο στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης δημιουργούνται από πλευράς προσφοράς πολυάριθμες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ρεύματος: Παραδείγματα αποτελούν οι φ/β εγκαταστάσεις και οι σταθμοί αιολικής ενέργειας.

Ωστόσο αυτές οι μονάδες παραγωγής χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα στην παραγωγή ρεύματος, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του δικτύου. Επίσης με την επικείμενη παύση λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών (από το 2022) θα μειωθούν περαιτέρω οι περιστρεφόμενες μάζες.

Η αντιστάθμιση της μεταβλητής τροφοδοσίας με εξισορροπητική ενέργεια (αλλιώς ενέργεια εξισορρόπησης) αποκτά έτσι έναν εξαιρετικά

σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτεύουσα ισχύς εξισορρόπησης αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της εξισορροπητικής ενέργειας, καθώς πρέπει να πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις αναφορικά με την αξιοπιστία και τη γρήγορη διαθεσιμότητα.

Συνεπώς η πρωτεύουσα ισχύς εξισορρόπησης κατέχει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Η ενεργειακή μετάβαση στη Γερμανία αποτελεί πρότυπο για άλλες χώρες και προσφέρει έτσι μια καλή ευκαιρία στους Γερμανούς παρόχους τεχνολογιών αιχμής στην αναπτυσσόμενη αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

 • μείωση των εκπομπών CO2 με την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • συνδυασμός των τομέων ηλεκτρισμού, παροχής θερμότητας και οδικής κυκλοφορίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ:

Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι αξιόπιστη και οικολογική μόνο, όταν το απαιτούμενο ρεύμα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Συμπέρασμα:

 • Το ρεύμα που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται όταν η ζήτηση
  είναι μειωμένη, ώστε να τροφοδοτείται στην αγορά ρεύματος / στα ηλεκτρικά οχήματα όταν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση.
 • Όταν δεν αποθηκεύεται επαρκής ποσότητα ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει παρόλα αυτά να υπάρχει αρκετό ρεύμα
  για τον σταθμό φόρτισης.
 • Μελλοντική ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων ως αμφίδρομο μέσο αποθήκευσης (τροφοδοσία και λήψη)
  στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Με βάση αυτήν την κεντρική τεχνολογική απαίτηση γεννήθηκε μια νέα ιδέα με στόχο την αποδοτικότητα ως κατάλληλος θεμέλιος
λίθος για την ενεργειακή μετάβαση:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΙΧΜΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ.

*Κάλυψη αιχμών ζήτησης: Μείωση και εξομάλυνση αιχμών ζήτησης